free site templates

MORAVIA DOG CLUB z. s.
člen WORLD KENNEL UNION
pro ČR

Jsme členy a jediným českým zástupcem

WKU - World Kennel Union


1. Vedeme plemennou knihu všech plemen WKU, vydáváme RODOKMENY, Certifikáty, Šampionáty atd.
2. Cílem spolku je zajištění všestranného vyžití zájemců o chov, výcvik a sporty psů.
3. Organizujeme soutěže, chovatelské a výcvikové akce (výstavy, svody, bonitace, závody).
4. Pořádáme pravidelné výcviky a kurzy.
5. Ve spolupráci s ostatními subjekty pořádáme další sportovní, vzdělávací a společenské akce.

Místo cvičiště klubu:

  cvičiště Moravia Dog Clubu z.s., Koválovice u Tištína, 798 29 Koválovice-Osíčany
(address of the venue)

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji odesláním přihlášky souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů Správcem Moravia Dog Clubu z. s., se sídlem Osíčany 16, 798 29 Koválovice, Osíčany, IČO: 05669332,  www.moraviadogclub.cz, e-mail.: ballotada@seznam.cz, akce5v1@seznam.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném v přihlašovacím formuláři. 
Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.
Veterinární podmínky:
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá, musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů. Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přípustná všem psům a fenám plemen uznávaných WKU a národních plemen, kteří dosáhli stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají vydaný PP ve všech organizacích.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Z výstavy se vylučují feny ve vysokém stupni březosti, jedinci s operativním či jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Posuzuje se podle platného řádu WKU a platných standardů.
V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.
Přihlášky doručené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.(jen ve výjimečných případech a individuálním posouzení požadavku)
Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a na webových stránkách výstavy).
Ve výstavním poplatku je volný vstup pro jednu osobu 1 vystavovaného psa.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Důležitá upozornění:
Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na této veřejné kynologické akci takový pes posouzen. („stop kupírovaným uším „)
Neúčast psa na výstavě nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.

Hodnocení:
Na výstavách se uděluje především tzv. známka. Tedy ohodnocení souladu psa se standardem. Je to podobné jako ve škole – výborná (V), velmi dobrá (VD), dobrá (D), dostatečná (dost) a diskvalifikace, popřípadě známka nehodnocen. U tříd štěňat a dorostu se udělují pouze známky velmi nadějný (VN) a nadějný (N) vzhledem k tomu, že mladí pejsci ještě nejsou dorostlí, a tedy posuzovat plně jejich soulad se standardem plemene prakticky není možné.

Tituly zadávané v rámci posouzení každého plemene psů zvlášť:
CAC – čekatel na titul národní šampion krásy
CAJC – čekatel na titul juniorského šampiona krásy
CACIB – čekatel na titul mezinárodní šampion krásy
BOS – nejlepší pes nebo fena opačného pohlaví, než je BOB
BOB – vítěz plemene

Tituly res. CAC a res. CACIB jsou obvykle největší neznámou pro majitele psů. Získávají je pouze psi a feny, kteří se umístí v rámci své třídy na výstavě jako druzí a mají hodnocení výborný. Za normálních okolností (V FCI-v ČR) jsou to tituly bez praktického dopadu. Ne však tady - pro ty co obdrží 3x r.CAC, mohou je 1x uplatnit a vyměnit za CAC a tím být blíže splnění podmínek národního (českého ) šampiona krásy .
V případě, že pes nebo fena na prvním místě (tedy dostane titul CAC nebo CACIB) už je držitelem titulu národního nebo mezinárodního šampiona, pak tento titul s přívlastkem res. slouží jako by byl udělen plný titul.

Pro získání titulu šampiona je potřebné nasbírat určitý počet CACIBů (pro mezinárodního šampiona), CACů (pro národního šampiona) resp. CAJCů (pro juniorského šampiona).